ДОКЛАД И АНАЛИЗ

на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДГС”Говежда”
през 2016 година

 

I.Доклад
1.Настоящото проучване е извършено в периода  м. май-м.декември 2016 година във  връзка с годишния мониторинг на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/ на територията на ТП ДГС „Говежда”. Инвентаризацията и мониторинга са направени съгласно системата за провеждане мониторинг на биологичното разнообразие в горите с висока консервационна стойност на територията на стопанството.
ТП ДГС”Говежда” като поделение на СЗДП-Враца, съгласно заповеди РД-49-109/13.04.2011 и РД-49-206/02.06.2011на Министъра на земеделието и храните стопанисва и управлява територия към 31.12.2015 г от 17 084 ха обща горска площ,  разпределена по видове собственост:
- Държавна                                                                              13 405 ха
- Общински горски територии                                                   199 ха
- Горски територии на частни физически лица                     3 039 ха
- Горски територии на частни юридически лица                     158 ха
- Горски територии на религиозни организации                        31 ха
- ССФ                                                                                             252 ха
Районът на ТП ДГС”Говежда” обхваща части от хълмисто-предпланинските и планински северни склонове на Западна Стара планина и изцяло съвпада с землищните граници на община Георги Дамяново, област Монтана -  землищата на селата Дълги Дел, Дива Слатина, Говежда, Копиловци, Главановци, Еловица, Меляне, Помеждин, Г.Дамяново, Г.Геново, Видлица, Чемиш и Каменна Рикса.На север граничи с ДГС”Чипровци”, на изток и североизток с ДГС”Монтана”, на юг и югоизток с ДГС”Берковица”, на запад и югозапад достига до голите площи над горната граница на гората по билото на Западна Стара планина, по което минава Държавната граница на РБългария с РСърбия.
Релефът на стопанството е типично планиниски - с добре изразени била, дълбоко врязващи се долове със стръмни и много стръмни склонове.Съобразно надморската височина района на стопанството се простира от 25 м н.в./отд.245”л1”/ земл. Видлица до 1964 м н.в.-вр. Копрен, земл.Копиловци.
Преобладаваща част – 81%  дървопроизводителната площ на стопанството е разположена върху стръмни и многостръмни склонове, 16% върху наклонени и само 2% върху полегати терени.
Районът на стопанството е разположен в Европейско-континенталната климатична област, умерено-континенталната климатична подобласт и обхваща два -предпланински и                     планински  климатични района.
Според горскорастителното райониране ДГС”Говежда”попада в Мизийската област-подобласт Северна България и заема 2 пояса и 6 подпояса:
М-I-Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъба /0-600м н.в./;
М-I-1- подпояс на заливните и крайречни гори / №-600м н.в./;
М-I-2- подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори /0-400 м н.в./;
М-I-3- подпояс на хълмисто-предпл.смесени широколистни гори /4-600 м н.в./;
М-II- Среден планински пояс на буковите и иглолистни гори /600-1800 м н.в./:
М-II-1- подпояс на нископланинските гори от горун,бук и ела /600-1000 м н.в./;
М-II-2- подпояс на среднопланинските гори от бук,ела и смърч /1000-1500 м н.в./;
М-II-3- подпояс на горнопланинските смърчови гори /1500-1800 м н.в./.
Разнообразието на климатични фактори и релеф обуславят и биологичното разнообразие на флората и фауната в района на стопанството.
Дървесната растителност в района на стопанството е представена главно от широколистните дървестни видове- бук/35% от залесената площ/, зимен дъб/18%/, благун/8%/, келяв габър/7%/, цер/5%/, габър/4%/.Срещат се явор,космат дъб,кестен и др.широколистни/ с участие под 1% от залесената площ за всеки един вид/.Иглолиснните видове са представени от залесените през миналото столетие култури бял бор/8%/, черен бор/5%/ , от култури  и естествени насаждения  от смърч/1,5%/ и клек.
Преобладават естествените насаждения-82% от залесената площ  и 85% за ДГТ, представени от чисти и смесени широколистни насаждения и чисти иглолистни култури.
16 843 ха или  98,5 % от общата залесена площ на стопанството попада в Защитени Зони птици, хабитати или птици и хабитати от НАТУРА-2000, а 1 054 ха или 7,9 % от залесената площ ДГТ са обявени за гори във фаза на старост.
13 252 ха от общата горска за ДГТ са включени в различни категории ГВКС, като в преобладаваща част попадат в две или три категории ВКС.
За категориите ГВКС за първи път през настоящата година  в стопанството е извършен годишен мониторинг, теренни наблюдения и годишен анализ за състоянието на консервационните стойности и промените в биологичното разнообразие.Разработени бяха съответни формуляри за попълване конкретни данни, характеризиращи състоянието на обектите/ВКС  подлежащи на мониторинг/, придружени със снимков материал и посочени подотдели в които се среща съответната ВКС.В няколко обучения и отделни ежедневни беседи служителите на стопанството бяха запознати с целта, методите и  технология на наблюдение и събиране на данни. Извършени бяха теренни наблюдения, събрани  данни, попълнени, обработени, анализирани и архивирани отчетни  формуляри отразяващи състоянието на консервационните стоиности.
При подготовката на досиетата за насажденията включени в ЛФ 2016, маркиращите лесовъди изготвяха преди началото на маркирането формуляр „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие.Дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив”   в който се отразява ВКС характерни за насаждението, посочени в доклада и тяхното наличие/състояние на терена, правят се предписания за действия или ограничения, които да се спазват при маркирането и ползването в насаждението и намират място при изготвянето на карнет-описа и технологичния план.
През изтеклата 2016 година ТП ДГС”Говежда” е осъществило :
- Възобновителни сечи  върху площ от 139 ха и добити   6 864 м³ лежаща дървесина;
- Отгледни сечи                                       394 ха и добити 17 347 м³ лежаща дървесина ;                                    
в т.ч. санитарни сечи                      273 ха и добити 12 910 м³ лежаща дървесина;
- Сечи без материален добив                     6 ха
- Залесени площи                                        4 ха
- Ремонт  на горски пътища                     32 км
- Изграждане на нови горски пътища       4,2 км  в т.ч.изграждане на 3 моста.
- Извършени проверки  -                                 790 бр.
в т.ч. на обекти за добив на дървесина       552 бр.                                                                                   
- Изградени лесокултурни прегради              2 060 м
- Изградени минерализовани ивици              2 060 м
- Потушени пожари                                         1 бр. върху площ от 5 дка.
В  горските територии на стопанството не са  използвани химични и биологични препарати за растителна защита .
Горите с висока консервационна стойност/ГВКС/ през 2016 година са в много добро здравословно състояние, дължащо се на стремежа за прилагане на добри лесовъдски практики при стопанисване и опазване.

          През 2016 година е извършен мониторинг и са попълнени формуляри за:
            ВКС 1.2      Застрашени,изчезващи и ендемични видове:
1.2.1.  Планински явор  /Acer heldreichii Orpf. /
1.2.2.  Кестен   /Castanea sativa Mill/
1.2.3.  Ниско бясно дърво /Daphne cneorum L./
1.2.4.  Кафява мечка  /Ursus arctos/
1.2.5.  Видра /Lutra lutra/
1.2.6.  Скален орел /Aquila chrysaetos/
1.2.7.  Орел змияр /Circaetus gallicus/
1.2.8.  Белогръб кълвач /Dendrocopos leucotos/
1.2.9.  Вълк /Canis lupus/
1.2.10.Голям ястреб /Accipiter gentilis/
1.2.11.Черен кълвач /Dryocopus martius/
1.2.12.Полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/
ВКС 3.         Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.
3.1.   G1.1112 Eastern European poplar-willow forests /Крайречни семесени върбово-тополови или чисти върбови или тополови гори в низините и равнините/.
3.2.   G1.6931 Balkan Range acidophilous beech forest/Гори с преобладание на обикновения бук,разположени на бедни кисели и влажни почви/.
3.3.   G1.6932 Balkan Range neutrophile beech forest/Неутрофилни букови гори на н.в.700-1800(2100) м ,предимно северни склонове/.
3.4.   G1.661   Middle-European dry-slope limestone beech forest/Ксеротермофилни гори,върху варовити,често плитки почви от типовете лесивирани файоземи и рендзини с основен вид обикновен бук/.
3.5.   G1.69     Thermophilous Moesian  beech forest/Чисти и смесени гори с преобладаващ вид обикновен бук в диапазона 100-1300 м н.в.,сенчеси изложения и долове/.
3.6.   G1.737   Eastern sub-Mediterranean white oak woods/Гори от космат дъб-чисти или смесени с др.термофилни видове/.
3.7.   G1.7C4  Thermophilous  (Tilia) woods/Гори с доминиране на сребролистна липа,възникнали вторично на мястото на дъбови гори/.
3.8.   G1.7D1  Helleno-Balkanic chestnut forests/Мезофитни и ксеромезофитни широколистни гори с доминиране или участие на обикновен кестен/.
3.9.   G1.A4    Ravine and slope woodland/Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места/.
3.10. G3.1E4   Balkan Range(Picea abies)forests/Старопланински гори от смърч/
3.11.  Old  growth forests/Гори във фаза на старост/.  

                     II. Анализ
Анализът на събраните данни от извършеното проучване в периода май -декември 2016 година за ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие на ГВКС и прилагане принципите на устойчивото използване на биологичните ресурси и опазването на биоразнообразието в района   на ТП ДГС”Говежда” показват, че не са допуснати пропуски и нарушения при стопанисването на горите.
През мониторинговия период не са картирани нови находища на растителни видове, включени в Приложение 1 към националното ръководство, установени на територията на стопанството,  тъй като такива не са идентифицирани.
Застрашен и почти напълно изчезнал е кестена – Castanea sativa Mill. и респективно ВКС   3.8. G1.7D1 Helleno-Balkanic chestnut forests/Мезофитни и ксеромезофитни широколистни гори с доминиране или участие на обикновен кестен/.Само в отделни насаждения се срещат единични, полуизсъхнали фертилни екземпляри, а семенните и издънкови фиданки след няколкогодишен растеж, биват измествани от габър, бук, а  под  500-600 м н.в.от зимен дъб, мъждрян и келяв габър.
Поради факта, че подобен мониторинг се извършва за първи път на територията на стопанството категорични оценки  не могат да бъдат очертани и доказани с цифри, но тенденцията за нарастване на територията, видовия състав, запаса и прираста от горите в района на ТП ДГС”Говежда” ясно се очертава от последните две лесоустройствени ревизии.
Разбирането и подкрепата, която стопанството получава от местните общности, институции и потребители на дървесина, финансовите резултати и това,че покрихме изискванията на сертифициращата организация  ни дава основания да смятаме,че избраната посока на развитие е правилна и взаимноизгодна за всички заинтересовани страни    

 

ИНЖ. МИЛКО БЛАГОЕВ
Директор на ТП ДГС Говежда

 

© 2015 ДГС Говежда | Правна информация |